Stručný přehled rozhraní API technologie ASP.NET

 
 

 

Na této stránce najdete seznam nejpoužívanějších objektů, vlastností a metod pro programování webových stránek se syntaxí Razor spolu se stručnými příklady.

Referenční dokumentaci rozhraní API najdete na webu MSDN v části Referenční dokumentace webových stránek ASP.NET.

 

 

Tato příloha obsahuje referenční informace pro:

Třídy

AsBool(), AsBool(true|false)

Převádí řetězcovou hodnotu na hodnotu typu Boolean (true/false). Pokud řetězec nepředstavuje hodnotu true/false, vrací hodnotu false, nebo určenou hodnotu.

bool b = stringValue.AsBool();
AsDateTime(), AsDateTime(value)

Převádí řetězcovou hodnotu na hodnotu typu Datum a čas. Pokud řetězec nepředstavuje datum a čas, vrací hodnotu DateTime.MinValue (Datum a čas.Minimální čas), nebo určenou hodnotu.

DateTime dt = stringValue.AsDateTime();
AsDecimal(), AsDecimal(value)

Převádí řetězcovou hodnotu na hodnotu typu decimal (desetinné číslo). Pokud řetězec nepředstavuje desetinné číslo, vrací hodnotu 0.0, nebo určenou hodnotu.

decimal d = stringValue.AsDecimal();
AsFloat(), AsFloat(value)

Převádí řetězcovou hodnotu na hodnotu typu float (číslo s plovoucí desetinnou čárkou). Pokud řetězec nepředstavuje desetinné číslo, vrací hodnotu 0.0, nebo určenou hodnotu.

float d = stringValue.AsFloat();
AsInt(), AsInt(value)

Převádí řetězcovou hodnotu na hodnotu typu integer (celé číslo). Pokud řetězec nepředstavuje celé číslo, vrací hodnotu 0, nebo určenou hodnotu.

int i = stringValue.AsInt();
Href(path [, param1 [, param2]])

Z místní cesty k souboru vytváří adresu URL ve formátu kompatibilním s prohlížeči. Další části cesty jsou volitelné.

<a href="@Href("/Folder/File")">Link to My File</a>  
<a href="@Href("/Product", "Tea")">Link to Product</a>
Html.Raw(value)

Vykresluje parametr value (hodnota) jako kód značkovacího jazyka HTML místo výstupu v kódování HTML.

@* Vloží do stránky kód značkovacího jazyka. *@ 
@Html.Raw("<div>Hello <em>world</em>!</div>")
IsBool(), IsDateTime(), IsDecimal(), IsFloat(), IsInt()

Vrací hodnotu true, pokud je možné převést řetězcovou hodnotu na určený typ.

var isint = stringValue.IsInt();
IsEmpty()

Vrací hodnotu true, pokud objekt nebo proměnná neobsahuje žádnou hodnotu.

if (Request["companyname"].IsEmpty()) { 
   @:Company name is required.<br /> 
}
IsPost

Vrací hodnotu true, pokud byla pro zaslání požadavku použita metoda POST. (Prvotní požadavky jsou obvykle zaslány s použitím metody GET.)

if (IsPost) { Response.Redirect("Posted"); }
Rozložení

Určuje cestu ke stránce s rozložením, která má být použita pro tuto stránku.

Layout = "_MyLayout.cshtml";
PageData[key], PageData[index], Page

Obsahuje data sdílená stránkami, stránkami s rozložením a částečnými stránkami v rámci aktuálního požadavku. Stejná data lze získat také pomocí dynamických vlastností objektu Page (stránka), podobně jako v následujícím příkladu:

PageData["FavoriteColor"] = "red"; 
PageData[1] = "apples"; 
Page.MyGreeting = "Good morning"; 

// Zobrazení hodnoty přiřazené ve stránce proměnné pole PageData[1]
 @Page[1] 
// Zobrazení hodnoty přiřazené vlastnosti Page.MyGreeting  
@Page.MyGreeting
RenderBody()

(Stránky s rozložením) Vykreslí obsah stránky s obsahem, který se nenachází uvnitř žádné pojmenované sekce.

@RenderBody()
RenderPage(path,values)
RenderPage(path[, param1 [, param2]])

Vykreslí stránku s obsahem s použitím určené cesty a dalších (volitelných) dat. Hodnoty těchto dalších parametrů je možné získat z kolekce PageData na základě pozice (příklad č. 1) nebo pomocí klíče (příklad č. 2).

RenderPage("_MySubPage.cshtml", "red", 123, "apples")  
RenderPage("_MySubPage.cshtml", new { color = "red", number = 123, food = "apples" })
RenderSection(sectionName [, required = true|false])

(Stránky s rozložením) Vykreslí pojmenovanou sekci s obsahem. Nastavením parametru required (vyžadována) na hodnotu false můžete určit, že je sekce volitelná.

@RenderSection("header")
Request.Cookies[key]

Získá nebo nastaví hodnotu v souboru cookie protokolu HTTP.

var cookieValue = Request.Cookies["myCookie"].Value;
Request.Files[key]

Získá soubory nahrané v rámci aktuálního požadavku.

Request.Files["postedFile"].SaveAs(@"MyPostedFile");
Request.Form[key]

Získá data odeslaná ve formuláři (jako řetězce). Příkaz Request[key] ověří kolekci Request.FormRequest.QueryString.

var formValue = Request.Form["myTextBox"]; 

// Toto volání má stejný výsledek. 
var formValue = Request["myTextBox"];
Request.QueryString[key]

Získá data uvedená v řetězci dotazu adresy URL. Příkaz Request[key] ověří kolekci Request.FormRequest.QueryString.

var queryValue = Request.QueryString["myTextBox"]; 
// Toto volání má stejný výsledek.   
var queryValue = Request["myTextBox"];
Request.Unvalidated(key)
Request.Unvalidated().QueryString|Form|Cookies|Headers[key]

Selektivně zakáže ověřování žádosti pro určitý element formuláře, hodnotu řetězce dotazu, soubor cookie nebo hodnotu hlavičky. Ověřování žádosti je ve výchozím nastavení povoleno a předchází tomu, aby uživatelé mohli zaslat kód značkovacího jazyka nebo jiný potenciálně nebezpečný obsah.


// Pomocí přímého volání metody můžete zakázat ověřování konkrétní položky z jedné z kolekcí objektu Request.
 Request.Unvalidated("userText");  
// Volitelně můžete určit, ze které kolekce hodnota pochází.  
var prodID = Request.Unvalidated().QueryString["productID"]; 
var richtextValue = Request.Unvalidated().Form["richTextBox1"];  
var cookie = Request.Unvalidated().Cookies["mostRecentVisit"];
Response.AddHeader(name, value)

Přidá do odpovědi hlavičku serveru pro protokol HTTP.


// Přidá hlavičku požadující, aby prohlížeč v klientském počítači použil základní ověřování. 
Response.AddHeader("WWW-Authenticate", "BASIC");
Response.OutputCache(seconds [, sliding] [, varyByParams])

Uloží na určenou dobu výstup stránky do mezipaměti. Při nastavení volitelného parametru sliding (klouzavý) je časový limit resetován při každém přístupu ke stránce. Při nastavení volitelného parametru varyByParams (odlišení podle parametrů) jsou do mezipaměti uloženy různé verze stránky pro každý řetězec dotazu v požadavku na zobrazení stránky.

Response.OutputCache(60); 
Response.OutputCache(3600, true); 
Response.OutputCache(10, varyByParams : new[] {"category","sortOrder"});
Response.Redirect(path)

Přesměruje požadavek prohlížeče na nové umístění.

Response.Redirect("/Folder/File");
Response.SetStatus(httpStatusCode)

Nastaví stavový kód protokolu HTTP, který je odeslán prohlížeči.

Response.SetStatus(HttpStatusCode.Unauthorized); 
Response.SetStatus(401);
Response.WriteBinary(data [, mimetype])

Zapíše obsah parametru data do odpovědi, spolu s volitelným typem MIME.

Response.WriteBinary(image, "image/jpeg");
Response.WriteFile(file)

Zapíše obsah souboru do odpovědi.

Response.WriteFile("file.ext");
@section(sectionName) { content }

(Stránky s rozložením) Definuje pojmenovanou sekci s obsahem.

@section header { <div>Header text</div> }
Server.HtmlDecode(htmlText)

Dekóduje řetězec zakódovaný v kódování HTML.

var htmlDecoded = Server.HtmlDecode("<html>");
Server.HtmlEncode(text)

Zakóduje řetězec, aby jej bylo možné vykreslit v kódu značkovacího jazyka HTML.

var htmlEncoded = Server.HtmlEncode("<html>");
Server.MapPath(virtualPath)

Vrací fyzickou cestu na serveru pro určenou virtuální cestu.

var dataFile = Server.MapPath("/App_Data/data.txt");
Server.UrlDecode(urlText)

Dekóduje text z adresy URL.

var urlDecoded = Server.UrlDecode("url%20data");
Server.UrlEncode(text)

Zakóduje text tak, aby jej bylo možné použít v adrese URL.

var urlEncoded = Server.UrlEncode("url data");
Session[key]

Získá nebo nastaví hodnotu, která bude existovat do té doby, než uživatel zavře prohlížeč.

Session["FavoriteColor"] = "red";
ToString()

Zobrazí řetězec představující hodnotu objektu.

<p>It is now @DateTime.Now.ToString()</p>
UrlData[index]

Získá další data z adresy URL (například /MyPage/ExtraData).

var pathInfo = UrlData[0];
WebSecurity.ChangePassword(userName, currentPassword, newPassword)

Změní heslo určeného uživatele.

var success = WebSecurity.ChangePassword("my-username","current-password", "new-password");
WebSecurity.ConfirmAccount(accountConfirmationToken)

Potvrdí účet s použitím potvrzovacího tokenu účtu.

var confirmationToken = Request.QueryString["ConfirmationToken"];  
if(WebSecurity.ConfirmAccount(confirmationToken)) {  
      //...  
}
WebSecurity.CreateAccount(userName, password
  [, requireConfirmationToken =
true|false])

Vytvoří nový účet uživatele s použitím určeného uživatelského jména a hesla. Pokud má být požadován token pro potvrzení, předejte parametru requireConfirmationToken (požadovat token pro potvrzení) hodnotu true.

WebSecurity.CreateAccount("my-username", "secretpassword");
WebSecurity.CurrentUserId

Získá celočíselný identifikátor momentálně přihlášeného uživatele.

var userId = WebSecurity.CurrentUserId;
WebSecurity.CurrentUserName

Získá jméno momentálně přihlášeného uživatele.

var welcome = "Hello " + WebSecurity.CurrentUserName;
WebSecurity.GeneratePasswordResetToken(username
  [, tokenExpirationInMinutesFromNow]
)

Vygeneruje token pro vytvoření nového hesla, který může být zaslán e-mailem uživateli, aby mohl vytvořit nové heslo.

var resetToken = WebSecurity.GeneratePasswordResetToken("my-username"); 
var message = "Visit http://example.com/reset-password/" + resetToken +  
    " to reset your password"; 
WebMail.Send(..., message);
WebSecurity.GetUserId(userName)

Vrací ID uživatele na základě uživatelského jména.

var userId = WebSecurity.GetUserId(userName);
WebSecurity.IsAuthenticated

Vrací hodnotu true, pokud je uživatel přihlášen.

if(WebSecurity.IsAuthenticated) {...}
WebSecurity.IsConfirmed(userName)

Vrací hodnotu true, pokud byl uživatel potvrzen (například pomocí potvrzovacího e-mailu).

if(WebSecurity.IsConfirmed("joe@contoso.com")) { ... }
WebSecurity.IsCurrentUser(userName)

Vrací hodnotu true, pokud se jméno aktuálního uživatele shoduje s uvedeným uživatelským jménem.

if(WebSecurity.IsCurrentUser("joe@contoso.com")) { ... }
WebSecurity.Login(userName,password[, persistCookie])

Přihlásí uživatele tím, že v souboru cookie nastaví token pro ověřování.

if(WebSecurity.Login("username", "password")) { ... }
WebSecurity.Logout()

Odhlásí uživatele tím, že ze souboru cookie odstraní token pro ověřování.

WebSecurity.Logout();
WebSecurity.RequireAuthenticatedUser()

Pokud uživatel není ověřen, nastaví stavový kód protokolu HTTP na hodnotu 401 (Neoprávněný přístup).

WebSecurity.RequireAuthenticatedUser();
WebSecurity.RequireRoles(roles)

Pokud aktuální uživatel není členem žádné z uvedených rolí, nastaví stavový kód protokolu HTTP na hodnotu 401 (Neoprávněný přístup).

WebSecurity.RequireRoles("Admin", "Power Users");
WebSecurity.RequireUser(userId)
WebSecurity.RequireUser(userName)

Pokud aktuální uživatel není uživatel určený parametrem username (uživatelské jméno), nastaví stavový kód protokolu HTTP na hodnotu 401 (Neoprávněný přístup).

WebSecurity.RequireUser("joe@contoso.com");
WebSecurity.ResetPassword(passwordResetToken, newPassword)

Pokud je jako parametr předán platný token pro vytvoření nového hesla, změní heslo uživatele na nové heslo.

WebSecurity.ResetPassword( "A0F36BFD9313", "new-password")

Data

Database.Execute(SQLstatement [, parameters]

Vykoná příkaz jazyka SQL určený parametrem SQLstatement (spolu s volitelnými parametry), například INSERT, DELETE nebo UPDATE, a vrátí počet záznamů, kterých se příkaz týkal.

db.Execute("INSERT INTO Data (Name) VALUES ('Smith')");  
 
db.Execute("INSERT INTO Data (Name) VALUES (@0)", "Smith");
Database.GetLastInsertId()

Vrací hodnotu sloupce identita posledního vloženého řádku.

db.Execute("INSERT INTO Data (Name) VALUES ('Smith')");  
var id = db.GetLastInsertId();
Database.Open(filename)
Database.Open(connectionStringName)

Otevře buď určený databázový soubor, nebo určenou databázi s použitím názvu připojovacího řetězce ze souboru Web.config.


// Všimněte si, že není uvedena žádná přípona názvu souboru.
 var db = Database.Open("SmallBakery"); 
// Otevře databázový soubor SmallBakery.sdf ve složce App_Data. 
// Otevře databázi s použitím pojmenovaného připojovacího řetězce. 
var db = Database.Open("SmallBakeryConnectionString");
Database.OpenConnectionString(connectionString)

Otevře databázi s použitím připojovacího řetězce. (Na rozdíl od metody Database.Open, která používá název připojovacího řetězce.)

var db = Database.OpenConnectionString("Data Source=|DataDirectory|\SmallBakery.sdf");
Database.Query(SQLstatement[, parameters])

Provede dotaz v databázi s použitím příkazu jazyka SQL určeného parametrem SQLstatement (s volitelným předáním parametrů) a výsledky vrátí jako kolekci.

foreach (var result in db.Query("SELECT * FROM PRODUCT")) {<p>@result.Name</p>}  
 
foreach (var result = db.Query("SELECT * FROM PRODUCT WHERE Price > @0", 20))  
   { <p>@result.Name</p> }
Database.QuerySingle(SQLstatement [, parameters])

Vykoná příkaz jazyka SQL určený parametrem SQLstatement (spolu s volitelnými parametry) a vrátí jeden záznam.

var product = db.QuerySingle("SELECT * FROM Product WHERE Id = 1");  
 
var product = db.QuerySingle("SELECT * FROM Product WHERE Id = @0", 1);
Database.QueryValue(SQLstatement [, parameters])

Vykoná příkaz jazyka SQL určený parametrem SQLstatement (spolu s volitelnými parametry) a vrátí jednu hodnotu.

var count = db.QueryValue("SELECT COUNT(*) FROM Product");  
 
var count = db.QueryValue("SELECT COUNT(*) FROM Product WHERE Price > @0", 20);

Pomocné třídy a metody (helpers)

Analytics.GetGoogleHtml(webPropertyId)

Vygeneruje kód JavaScript služby Google Analytics pro určené ID.

@Analytics.GetGoogleHtml("MyWebPropertyId")
Analytics.GetStatCounterHtml(project, security)

Vygeneruje kód JavaScript analytické služby StatCounter pro určený projekt.

@Analytics.GetStatCounterHtml(89, "security")
Analytics.GetYahooHtml(account)

Vygeneruje kód JavaScript analytické služby Yahoo pro určený účet.

@Analytics.GetYahooHtml("myaccount")
Bing.SearchBox([boxWidth])

Zajistí vyhledávání pomocí vyhledávacího webu Bing. Pokud chcete určit web pro vyhledávání nebo titulek vyhledávacího pole, můžete nastavit vlastnosti Bing.SiteUrl (Bing.Adresa URL webu) a Bing.SiteTitle (Bing.Titulek webu). Tyto vlastnosti jsou obvykle nastaveny ve stránce _AppStart.

@Bing.SearchBox() @* Vyhledávání na celém webu*@
@{ 
   Bing.SiteUrl = "www.asp.net";  @* Vyhledávání je omezeno na web www.asp.net. *@    
} 
@Bing.SearchBox()
Bing.AdvancedSearchBox([, boxWidth] [, resultWidth] [, resultHeight]
  [, themeColor] [, locale]
)

Zobrazí na stránce výsledky vyhledávání pomocí vyhledávacího webu Bing s použitím volitelných možností formátování. Pokud chcete určit web pro vyhledávání nebo titulek vyhledávacího pole, můžete nastavit vlastnosti Bing.SiteUrl (Bing.Adresa URL webu) a Bing.SiteTitle (Bing.Titulek webu). Tyto vlastnosti jsou obvykle nastaveny ve stránce _AppStart.

@{ 
   Bing.SiteUrl = "www.asp.net";         
   Bing.SiteTitle = "ASP.NET Custom Search"; 
} 
@Bing.AdvancedSearchBox( 
    boxWidth: "250px", 
    resultWidth: 600,  
    resultHeight: 900, 
    themeColor: "Green", 
    locale: "en-US")
Chart(width, height [, template] [, templatePath])

Inicializuje graf.

@{ 
   var myChart = new Chart(width: 600, height: 400); 
}
Chart.AddLegend([title] [, name])

Přidá do grafu legendu.

@{ 
var myChart = new Chart(width: 600, height: 400) 
    .AddLegend("Basic Chart") 
    .AddSeries( 
        name: "Employee", 
        xValue: new[] {  "Peter", "Andrew", "Julie", "Mary", "Dave" },   yValues: new[] { "2", "6", "4", "5", "3" }) 
    .Write(); 
}
Chart.AddSeries([name] [, chartType] [, chartArea]
  [, axisLabel] [, legend] [, markerStep] [, xValue]
  [, xField] [, yValues] [, yFields] [, options])

Přidá do grafu řadu hodnot.

@{ 
var myChart = new Chart(width: 600, height: 400) 
    .AddSeries( 
        name: "Employee",  xValue: new[] {  "Peter", "Andrew", "Julie", "Mary", "Dave" }, 
        yValues: new[] { "2", "6", "4", "5", "3" }) 
    .Write(); 
}
Crypto.Hash(string [, algorithm])
Crypto.Hash(bytes [, algorithm])

Vrací hodnotu hash pro určená data. Výchozím algoritmem je sha256.

@Crypto.Hash("data")
Facebook.LikeButton(href [, buttonLayout] [, showFaces] [, width] [, height]
[, action] [, font] [, colorScheme] [, refLabel]
)

Umožní uživatelům služby Facebook vytvořit odkaz na stránky.

@Facebook.LikeButton("www.asp.net")
FileUpload.GetHtml([initialNumberOfFiles] [, allowMoreFilesToBeAdded]
  [
, includeFormTag] [, addText] [, uploadText])

Vykreslí uživatelské rozhraní pro nahrávání souborů.

@FileUpload.GetHtml(initialNumberOfFiles:1, allowMoreFilesToBeAdded:false,  
  includeFormTag:true, uploadText:"Upload")
GamerCard.GetHtml(gamerTag)

Vykreslí kartu hráče služby Xbox na základě určené značky hráče.

@GamerCard.GetHtml("joe")
Gravatar.GetHtml(email [, imageSize] [, defaultImage] [, rating]
  [, imageExtension] [, attributes]
)

Vykreslí obrázek služby Gravatar pro určenou e-mailovou adresu.

@Gravatar.GetHtml("joe@contoso.com")
Json.Encode(object)

Převádí datový objekt na řetězec ve formátu JSON (JavaScript Object Notation).

var myJsonString = Json.Encode(dataObject);
Json.Decode(string)

Převádí vstupní řetězec ve formátu JSON na datový objekt, který je možné procházet v cyklu nebo vložit do databáze.

var myJsonObj = Json.Decode(jsonString);
LinkShare.GetHtml(pageTitle [, pageLinkBack] [, twitterUserName]
  [, additionalTweetText] [, linkSites]
)

Vykreslí odkazy pro služby sociálních sítí s použitím určeného názvu odkazu a volitelné adresy URL.

@LinkShare.GetHtml("ASP.NET Web Pages Samples")  
@LinkShare.GetHtml("ASP.NET Web Pages Samples", "http://www.asp.net")
ModelStateDictionary.AddError(key, errorMessage)

Přiřadí chybovou zprávu k poli formuláře. K této členské položce získáte přístup s použití pomocné třídy ModelState.

ModelState.AddError("email", "Enter an email address");
ModelStateDictionary.AddFormError(errorMessage)

Přiřadí chybovou zprávu k formuláři. K této členské položce získáte přístup s použití pomocné třídy ModelState.

ModelState.AddFormError("Password and confirmation password do not match.");
ModelStateDictionary.IsValid

Vrací hodnotu true, pokud se nevyskytují žádné chyby ověření. K této členské položce získáte přístup s použití pomocné třídy ModelState.

if (ModelState.IsValid) { // Uložení formuláře v databázi }
ObjectInfo.Print(value [, depth] [, enumerationLength])

Vykreslí vlastnosti a hodnoty objektu a všech případných podřízených objektů.

@ObjectInfo.Print(person)
Recaptcha.GetHtml([, publicKey] [, theme] [, language] [, tabIndex])

Vykreslí ověřovací test služby reCAPTCHA.

@ReCaptcha.GetHtml()
ReCaptcha.PublicKey
ReCaptcha.PrivateKey

Nastaví veřejný a privátní klíč pro službu reCAPTCHA. Tyto vlastnosti jsou obvykle nastaveny ve stránce _AppStart.

ReCaptcha.PublicKey = "your-public-recaptcha-key";  
ReCaptcha.PrivateKey = "your-private-recaptcha-key";
ReCaptcha.Validate([, privateKey])

Vrací výsledek testu služby reCAPTCHA.

if (ReCaptcha.Validate()) {  
   // Test splněn  
}
ServerInfo.GetHtml()

Vykreslí stavové informace webových stránek ASP.NET.

@ServerInfo.GetHtml()
Twitter.Profile(twitterUserName)

Vykreslí proud zpráv služby Twitter pro určeného uživatele.

@Twitter.Profile("billgates")
Twitter.Search(searchQuery)

Vykreslí proud zpráv služby Twitter pro určený hledaný text.

@Twitter.Search("asp.net")
Video.Flash(filename [, width, height])

Vykreslí přehrávač videa ve formátu Flash pro určený soubor s použitím volitelné šířky a výšky.

@Video.Flash("test.swf", "100", "100")
Video.MediaPlayer(filename [, width, height])

Vykreslí přehrávač Windows Media Player pro určený soubor s použitím volitelné šířky a výšky.

@Video.MediaPlayer("test.wmv", "100", "100")
Video.Silverlight(filename, width, height)

Vykreslí přehrávač Silverlight pro určený soubor XAP s použitím volitelné šířky a výšky.

@Video.Silverlight("test.xap", "100", "100")
WebCache.Get(key)

Vrací objekt určený parametrem key (klíč), nebo hodnotu null, pokud objekt není nalezen.

var username = WebCache.Get("username")
WebCache.Remove(key)

Odstraní objekt určený parametrem key (klíč) z mezipaměti.

WebCache.Remove("username")
WebCache.Set(key, value [, minutesToCache] [, slidingExpiration])

Zapíše parametr value (hodnota) do mezipaměti pod názvem určeným parametrem key (klíč).

WebCache.Set("username", "joe@contoso.com ")
WebGrid(data)

Vytvoří nový objekt WebGrid (Webová mřížka) s použitím dat dotazu.

var db = Database.Open("SmallBakery"); 
var grid = new WebGrid(db.Query("SELECT * FROM Product"));
WebGrid.GetHtml()

Vygeneruje kód značkovacího jazyka pro zobrazení dat v tabulce HTML.

@grid.GetHtml() // Proměnná grid je nastavena při vytvoření objektu WebGrid.
WebGrid.Pager()

Vykreslí stránkovací ovládací prvek pro objekt WebGrid (Webová mřížka).

@grid.Pager() // Proměnná grid je nastavena při vytvoření objektu WebGrid.
WebImage(path)

Načte obrázek s použitím určené cesty.

var image = new WebImage("test.png");
WebImage.AddImagesWatermark(image)

Přidá určený obrázek jako vodoznak.

WebImage photo = new WebImage("test.png"); 
WebImage watermarkImage = new WebImage("logo.png"); 
photo.AddImageWatermark(watermarkImage);
WebImage.AddTextWatermark(text)

Přidá do obrázku určený text.

image.AddTextWatermark("Copyright")
WebImage.FlipHorizontal()
WebImage.FlipVertical()

Překlopí obrázek horizontálně nebo vertikálně.

image.FlipHorizontal();  
image.FlipVertical();
WebImage.GetImageFromRequest()

Načte obrázek, když je stránce při nahrání souboru odeslán obrázek.

var image = WebImage.GetImageFromRequest();
WebImage.Resize(width,height)

Změní velikost obrázku.

image.Resize(100, 100);
WebImage.RotateLeft()
WebImage.RotateRight()

Otočí obrázek doleva nebo doprava.

image.RotateLeft();  
image.RotateRight();
WebImage.Save(path [, imageFormat])

Uloží obrázek s použitím určené cesty.

image.Save("test.png");
WebMail.Password

Nastaví heslo pro server SMTP. Tato vlastnost je obvykle nastavena ve stránce _AppStart.

WebMail.Password = "password";
WebMail.Send(to,subject, body [, from] [, cc] [, filesToAttach] [, isBodyHtml]
  [, additionalHeaders]
)

Odešle e-mailovou zprávu.

WebMail.Send("touser@contoso.com", "subject", "body of message", "fromuser@contoso.com");
WebMail.SmtpServer

Nastaví název serveru SMTP. Tato vlastnost je obvykle nastavena ve stránce _AppStart.

WebMail.SmtpServer = "smtp.mailserver.com";
WebMail.UserName

Nastaví uživatelské jméno pro server SMTP. Tato vlastnost je obvykle nastavena ve stránce _AppStart.

WebMail.UserName = "Joe";